CHÚNG TÔI LÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN CAM

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của OC Habitats (OCH) là cung cấp dịch vụ công cộng cho nhiều môi trường sống của Quận Cam, California qua các nỗ lực bảo tồn, phục hồi, giáo dục, tiếp cận, tình nguyện, giám sát và hợp tác với các tổ chức khác có cùng mục tiêu.

OC Habitats (OCH) được thành lập vào tháng 7 năm 2017 để thúc đẩy việc bảo tồn những môi trường sống trong cộng đồng Quận Cam của chúng ta. Qua việc giám sát chim, phục hồi và giáo dục môi trường, các thành viên của chúng tôi giúp cải thiện và bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Quyên góp cho OCH ngay hôm nay để hỗ trợ môi trường sống địa phương và giáo dục khoa học tự nhiên tại Quận Cam. Mỗi đóng góp có thể được dùng để trừ thuế.

Chúng tôi luôn cần giáo viên và chuyên gia khoa học tự nhiên. Nếu bạn thích khoa học tự nhiên hoặc thích học các kỹ năng mới, hãy đăng ký ngay hôm nay!

Bạn không cần có kinh nghiệm để trở thành tình nguyện viên!

Tình nguyện viên và giám sát viên nhấn vào đây để có được lịch trình và thông tin quan trọng khác.

949.697.8651

15333 Culver Drive, Suite 340-763, Irvine, CA 92604

501(C)3 nonprofit.

@2020.OCHabitats.

All Rights Reserved.

EIN # 82-2478090

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

 OC Habitats does not and shall not discriminate on the basis of race, color, religion (creed), gender, gender expression, age, national origin (ancestry), disability, marital status, sexual orientation, or military status, in any of its activities or operations.  OC Habitats has no religious or political affiliations.  All photos provided with permission of photographers: ©RossGriswold.2020, ©S. Chartier-Grable.2020, @BillHalladay.2018, and @DannyRivas.2018. All Rights Reserved.